kaynak

iki cismi birbiri ile birleştirme metodudur